شرکت مبنا تجهیز پاسارگاد ( MTP )

ایران، اصفهان، انتهای بلوار مشتاق سوم، خیابان ولیعصر، گلستان دهم، شماره ٨٠٦

Mabna Tajhize Pasargad (MTP Co.)
No.806, 10th Golestan, Vali-Asre St. 3rd Moshtagh Blvd. ISFAHAN-IRAN

Tel: (+98 31) 323 033 46
        Fax: (+98 31) 323 033 46
Our new website will be live soon